Chức năng - Nhiệm vụ

19/03/2019 03:20     268

      
      Trung tâm Thị trường lao động là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trường Đại học Thủ Dầu Một được thành lập theo Quyết định số 394/QĐ-ĐHTDM ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Hiệu trưởng trên cơ sở chia tách Trung tâm Tuyển sinh và Thị trường Lao động; 

      Trung tâm có nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức và thực hiện các hoạt động gắn kết, hợp tác giữa Nhà trường với doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ công tác đào tạo nguồn nhân lực của nhà trường đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.

  Đội ngũ cán bộ, viên chức Trung tâm gồm 03 người, trong đó: 01 Giám đốc và 02 chuyên viên.

Các hoạt động chính của Trung tâm bao gồm:

        - Tìm kiếm thị trường lao động để tạo việc làm cho sinh viên tốt nghiệp của trường.

- Dự báo nhu cầu, xu thế và những yêu cầu của thị trường lao động với những ngành nghề mới từ đó khuyến cáo điều chỉnh công tác đào tạo của nhà trường.

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo yêu cầu của trường.

- Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.

-  Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

Cụ thể:


1. Quan hệ với doanh nghiệp

- Tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ toàn diện giữa nhà trường với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước nhằm hợp tác và hỗ trợ trong đào tạo, nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

- Tổ chức thực hiện công tác tư vấn việc làm; giới thiệu và làm cầu nối cung ứng việc làm cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp cho các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu.

- Tổ chức câu lạc bộ hướng nghiệp, hoạt động ngoại khóa, giao lưu với đơn vị sử dụng lao động giúp người học bổ sung kiến thức thực tế.

- Tổ chức, tham gia các chương trình giao lưu, hội thảo, hội nghị, các phiên giao dịch, ngày hội việc làm hàng năm.

- Thiết lập, xây dựng cơ sở dữ liệu về việc làm, thông tin hai chiều giữa trường với các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động, cơ sở dữ liệu về sinh viên tốt nghiệp theo ngành nghề hàng năm để tư vấn và giới thiệu phù hợp với các đơn vị, cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động.

- Tổ chức vận động các nguồn tài trợ quỹ học bổng, tiếp nhận các nguồn tài trợ học bổng, trợ cấp khó khăncho sinh viên từ các doanh nghiệp.

- Thông qua khảo sát đơn vị sử dụng lao động, sinh viên tốt nghiệp tham mưu Hiệu trưởng trong việc điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động.


- Thống kê các cơ quan, doanh nghiệp có quan hệ với Trường trong nhiệm vụ đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội.

- Giới thiệu nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu của doanh nghiệp.

2. Quan hệ với các đơn vị trực thuộc trường

- Phối hợp với các Phòng, Ban, Khoa tổ chức các hoạt động kiến tập, thực tập giúp người học bổ sung kiến thức thực tế và các kỹ năng cần thiết để sau khi tốt nghiệp sinh viên đáp ứng yêu cầu công việc phù hợp với ngành được đào tạo;

- Phối hợp tổ chức, tham gia các cuộc giao lưu, hội thảo, hội nghị, hội chợ, hoạt động ngoại khóa, ngày hội về việc làm.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về sinh viên tốt nghiệp theo từng năm học tìm được việc làm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; giới thiệu cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tuyển dụng lao động.

3. Hỗ trợ sinh viên

-  Hỗ trợ sinh viên tìm việc làm bán thời gian, thi giấy phép lái xe;

-  Phối hợp với Khoa Luật giải đáp thắc mắc về các quy định của pháp luật cho sinh viên;

 

 
Giám đốc Trung tâm