Cơ cấu tổ chức

19/03/2019 03:20     260

STT THÔNG TIN NHIỆM VỤ
1  ThS.Trương Thị Thủy Tiên
 Chức vụ: Giám đốc

 Điện thoại: (0274) 3.865866
 Email: tienttt@tdmu.edu.vn
     Điều hành và chịu trách nhiệm  chung về mọi hoạt động của Trung  tâm; hướng dẫn đôn đốc cán bộ,  viên chức thực hiện tốt chức trách  nhiệm vụ theo quy định của đơn vị.
2 Tất Trung
 Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: (0274) 3.865866
 Email: trungt@tdmu.edu.vn
- Quản lý Website, Fanpage
- Tiếp nhận và xử lý thông tin tuyển dụng từ các  doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng.
 - Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội việc làm, các phên giao dịch việc làm.
- Phối hợp hỗ trợ địa điểm thực tập và các vấn đề liên quan đcông tác thực tập, thực hành của các Khoa.

 - Khảo sát tình hình việc làm của cựu  sinh viên ý kiến doanh nghiệp về người  lao động là sinh viên của trường.
- Tham gia các hoạt động theo sự phân  công của Giám đốc